Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit: Samen en alleen onder strenge voorwaarden realiseren we zonnevelden

De gemeenten  hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit hebben we opgeschreven in het Programma Zon op Veld. Dit programma leggen we nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie. 

Regionale afspraken voor ‘zon op veld’

In onze RES-regio willen we zo veel mogelijk duurzame energie opwekken met zonnepanelen op grote daken,  maar alleen daarmee halen we onze doelstelling voor 2030 niet. Daarom kijken we naar het opwekken van duurzame energie via zonnevelden. Onze insteek is om zon op veld alleen toe te staan op locaties op basis van de zonneladder. En onder strenge en duidelijke voorwaarden. Bij het opstellen van het Programma Zon op Veld dachten inwoners mee via een vragenlijst, bijeenkomsten en straatgesprekken. Ook regionale partijen zoals landbouworganisaties, energiecoöperaties, projectontwikkelaars en milieuorganisaties dachten mee tijdens bijeenkomsten.

Resultaten van gesprekken met de regio

Hieruit blijkt onder andere dat inwoners en de regionale organisaties  natuur- en weidevogelgebieden over het algemeen niet geschikt vinden voor zonnevelden. En gebieden met bedrijventerreinen en langs wegen juist wel. Ook gebieden waar in de toekomst bijvoorbeeld woningen gebouwd worden, vonden zij geschikt. Zolang we zonnevelden maar combineren met andere doelen zoals woningbouw of natuurherstel. Daarnaast vonden inwoners en organisaties het belangrijk dat inwoners op verschillende manieren kunnen meedoen aan zonnevelden. Bijvoorbeeld door mee te denken of mee te profiteren.

Bekijk de infographic voor een overzicht van de belangrijkste standpunten of het rapport voor de volledige resultaten. Hoe we de resultaten hebben verwerkt in het Programma Zon op Veld staat in onze reactietabel.

Van concept naar definitief beleid

We leggen het programma nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie. Met die reactie stellen de colleges het Programma Zon op Veld vast. Dit gebeurt waarschijnlijk in maart. Als het programma is vastgesteld kunnen initiatiefnemers (denk aan commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners via energiecoöperaties) die een zonneveld willen plaatsen een plan indienen. Als dat plan qua locatie en voorwaarden voldoet aan het programma, kunnen initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voordat het zonneveld aangelegd kan worden. Bij het maken van deze plannen worden omwonenden altijd betrokken.