Welkom bij de Energieregio Midden-Holland

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Ons plan om stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte in onze regio. We zijn op weg!

Meer weten over programma zon op veld?

Over RES

Samen duurzame energie opwekken

We zijn in Nederland hard aan het werk om energie te besparen en om op grote schaal duurzame energie op te wekken. Iedereen dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Overheden, ondernemers in de land- en tuinbouw, het bedrijfsleven en de industrie besparen energie, wekken zelf duurzame energie op en werken aan nieuwe ontwikkelingen. Zoals het opslaan van energie.

Netbeheerders werken aan het slim gebruiken en versterken van het energienet. Inwoners isoleren hun huis, besparen energie en leggen zonnepanelen op hun dak. Zo voorkomen we dat de aarde te veel opwarmt en we meer serieuze problemen krijgen. Onze lucht zal schoner worden, de wegen stiller en wij zullen steeds minder afhankelijk worden van gas en olie uit het buitenland. Kwaliteit van leven, dat staat voor ons voorop. Niet alleen voor volgende generaties, maar ook nu voor onszelf.

We gebruiken met zijn allen steeds meer elektriciteit. Ook willen we minder fossiele brandstoffen gebruiken. Daarom gaan we meer elektrisch rijden, onze gebouwen anders verwarmen en anders koken. Ook dat vraagt meer elektriciteit. Die gaan we duurzaam opwekken. Dat heeft invloed op hoe onze omgeving eruit gaat zien.

Afspraken over opwekken duurzame energie

Er komt meer wind- en zonne-energie op zee en op land. Dat merkt u omdat u misschien dichtbij huis een zonneveld ziet of zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Misschien moet de straat open voor nieuwe kabels of komt er een nieuw transformatorstation. Het is niet altijd makkelijk als u uw woonomgeving ziet veranderen. U kunt daarom op meer momenten meedenken en uw mening geven over het opwekken van zonne- en/of windenergie in uw gemeente.

Daarnaast is in het Nederlandse Klimaatakkoord afgesproken te streven naar 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom betekent dat inwoners en ondernemers samen deels of helemaal eigenaar zijn van windmolens of zonnepanelen. Ook kunnen zij meebeslissen over het project en over een deel of over alle opbrengsten.

Samenwerken aan energietransitie

Niemand kan deze grote verbouwing van Nederland alleen voor elkaar krijgen.Wij hebben elkaar nodig, overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. In 30 energieregio’s werken deze partijen in Nederland daarom samen aan de Regionale Energiestrategieën: de RES. Met elkaar werken de regio’s aan het opwekken van duurzame energie op land en wordt gezocht naar duurzame warmtebronnen, één van de maatregelen van het Klimaatakkoord.

De energieregio’s onderzochten in de eerste versie van de RES wat de mogelijkheden zijn. Waar en hoeveel plek is er om duurzame energie op te wekken? Wordt er gekozen voor windmolens, zonnepanelen of een combinatie daarvan? Waar en welke daken kunnen worden benut? Is er een aansluiting op het energienetwerk? En kan dat netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen kunnen gebruikt worden? Zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Hoe wordt gezorgd dat 50% van de opgewerkte energie eigendom wordt van de lokale gemeenschap? Hoe worden inwoners betrokken? En, kunnen we met elkaar de uiteindelijke plek en vorm van duurzame energie accepteren? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is dus een manier om in de regio samen te werken aan de energietransitie. Maar het is ook een document waar de gezamenlijke keuzes in beschreven staan.

Alle energieregio’s samen hebben als doel om in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken. De RES richt zich op 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle betrokkenen inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

In de regio Midden-Holland willen we straks 0,435 TWh per jaar opwekken aan duurzame elektriciteit. Daarvoor hebben we 544 hectare aan zonnepanelen nodig, of 67 windturbines (met een vermogen van 3MW per stuk).

In 2030 willen we in de regio Midden-Holland 0,435 TWh per jaar opwekken. Dat is 1,24% van het landelijke doel (35 TWh).

Alle 30 regio’s samen moeten vanaf 2030 minstens 35 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit opwekken met grootschalige projecten op land.

Een terawattuur (TWh) is evenveel als een miljard kilowattuur (kWh). In Midden-Holland wordt nu ongeveer 0,057 TWh per jaar duurzaam opgewekt. Daar komt nog 0,091 TWh bij met projecten die al zijn goedgekeurd.

Het doel van de RES is dat we een keuze maken tussen zonnepanelen, windmolens en warmtebronnen en deze een goede plek geven in de regio, en op een zorgvuldige manier.

Eerste Regionale Energiestrategie

In alle regio’s is de eerste RES inmiddels vastgesteld. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt onafhankelijke analyses. Het bureau onderzocht de documenten en heeft aangegeven dat het haalbaar is om in 2030 35 TWh op te wekken. Voorwaarde is wel dat er in de uitvoering voldoende kennis, middelen en mensenkracht zijn.

Ook is veel aandacht nodig voor het gesprek met inwoners en andere betrokkenen en voor de ruimte die nodig is op het energienetwerk. Gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben ene belangrijke rol. Zij hebben de RES 1.0 vastgesteld en stellen in de vervolgfase waar nodig nieuwe of aangepaste kaders vast.

De regio’s zijn nu aan de slag met de uitvoering van de RES 1.0. Elke twee jaar bespreken gemeenten provincies en waterschappen of de regio op koers ligt voor 2023. Dat beschrijven zij in een RES Voortgangsdocument. De regio’s leveren hun eerste RES Voortgangsdocument op 1 juli 2023.

Bekijk hieronder de video met uitleg over de RES.

RES Midden-Holland

Energieregio Midden-Holland

Ook Midden-Holland is één van de energieregio’s. De regio bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten mee. Zij hebben een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van de RES.

We werken samen als provincie, gemeenten en waterschappen in onze regio. Met z’n allen nemen we de besluiten. En de keuzes die we samen maken, geven we elk een plek in ons eigen beleid. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen van plekken voor windmolens of zonnepanelen. Of voor de verdeling van duurzame warmte. We kijken ook naar nieuwe kansen voor natuur en landschap in de regio.

Benieuwd naar wat uw gemeente doet op het gebied van duurzaamheid? Bekijk hier de lokale initiatieven van de Gemeente KrimpenerwaardGemeente ZuidplasGemeente GoudaGemeente WaddinxveenGemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Energiestrategie regio Midden-Holland

In 2021 heeft de regio Midden-Holland de RES 1.0 vastgesteld. Daarin staat dat we in 2030 in onze regio 0,435 TWh per jaar willen opwekken. Dat is 1,24% van het landelijke doel (35 TWh). Dat willen we doen door eerst zonnepanelen op grote daken te leggen en met zonnevelden langs Rijks- en Provinciale wegen. Pas als blijkt dat dit niet voldoende oplevert, kijken we naar de reservegebieden voor windenergie. De reservegebieden staan in deze kaart.

Nu werken we aan de uitvoering van de RES 1.0. Bijna de helft van onze doelen, willen we halen door zonnepanelen te leggen op daken van bedrijven, grote gebouwen en parkeerterreinen. Om ondernemers met grote daken hierbij te helpen, is eind 2022 het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland geopend.

Voor zonnevelden op land maken we beleid waarmee projectontwikkelaars meer duidelijkheid krijgen over waar zonnevelden kunnen komen en waaraan die moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan hoe zichtbaar de panelen mogen zijn en hoe het zonneveld past bij het landschap. Dit beleid maken we samen met inwoners en belanghebbenden uit de regio. Het gaat ons helpen om zonnevelden beter en sneller te realiseren.

Bekijk hier de RES 1.0 of de publiekssamenvatting

Warmte

Naast de RES werkt iedere gemeente aan een plan om gebouwen aardgasvrij te maken en te verwarmen met duurzame energie. Dit doen gemeenten in de Transitievisie Warmte. Soms kunnen gemeenten hierin met elkaar samenwerken. Dat bekijken we in de RES. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op een warmtebron van een buurgemeente. Of om aan te sluiten op de restwarmte uit de haven en industrie van Rotterdam. In de RES bekijken we dus duurzame warmtebronnen en hoe we die warmte mogelijk kunnen uitwisselen.

Nieuwe lokale, regionale en landelijke doelen

Er kan ook sprake van nieuwe lokale, regionale of landelijke doelen of van nieuwe technieken of bronnen. Dit kan leiden tot het aanpassen van plannen en het vaststellen van nieuwe kaders voor toekomstige ontwikkelingen. Dit is in elke regio maatwerk en kent dus geen vast ritme. Het document waar aangepaste of nieuwe kaders in beschreven worden, noemen we de RES Herijking 2.0, RES Herijking 3.0 en zo verder.

Niet alleen energie opwekken vraagt ruimte, maar ook bijvoorbeeld woningbouw, natuur en landbouw. Overheden wegen alle belangen af en leggen de projecten en plannen uit de RES vast in hun beleid voor onze leefomgeving en besluiten daarover. Denk aan de omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Er is inspraak mogelijk op de plannen en projecten. Op 1 januari 2025 moeten de projecten een vergunning hebben, zodat ze kunnen starten. Zo dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030. Een tussenstap op weg naar 95% minder uitstoot in 2050. De opgave is groot, net als het belang.

Eigen bijdrage

Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De overheid, bedrijven, maar ook uzelf. Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat doet u op uw eigen manier.

In de ‘Iedereen doet wat’ campagne van de Rijksoverheid leest u alles over wat u kunt doen voor het klimaat. Hier leest u ook meer over de RES.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Ga dan naar Vraag&Antwoord. Of stuur een mail naar regio@regiomiddenholland.nl

Planning

De weg naar RES 1.0

De gemeenten, provincies en waterschappen werkten al voor 2019 aan duurzaamheid en energie. In 2019 zijn zij gestart aan de Regionale Energiestrategieën (RES). De eerste versie van deze documenten zijn in oktober 2020 ingeleverd bij het Nationaal Programma (NP RES). Dat programma helpt regio’s bij het maken van een Regionale Energiestrategie. De regio’s werkten de strategie verder uit tot het document RES 1.0.

In 2021 stelden gemeenteraden in de regio, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de algemeen besturen van de drie betrokken waterschappen de RES 1.0 vast. Op 1 juli 2021 leverde de bestuurlijk trekker van de RES-regio, de RES 1.0 in bij het NP RES. De RES 1.0 is geen eindpunt, maar een belangrijk bestuurlijk moment in een jarenlang proces naar 2030.

Lees hier de samenvatting van de RES 1.0.

Hoe nu verder?

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de plannen uit de RES 1.0. Daarbij worden inwoners actief betrokken. In het voortgangsdocument staat hoe het nu met die plannen gaat.

Meer lezen over de plannen voor de toekomst? Ga dan naar deze pagina.

Routekaart van NP RES
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de regio? Of wilt u in de toekomst meedenken en meepraten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Nieuws

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit: Samen en alleen onder strenge voorwaarden realiseren we zonnevelden

De gemeenten  hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit hebben we opgeschreven in het Programma Zon op Veld. Dit programma leggen we nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie.  Regionale afspraken…

Lees verderGemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit: Samen en alleen onder strenge voorwaarden realiseren we zonnevelden

Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie wordt gefaciliteerd door de programmaorganisatie RES Midden-Holland. Onze RES-regio bestaat uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten en beslissen mee.

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie? Mail ons via: