RES 1.0

In de RES staat hoe en waar we in onze regio schone energie zouden kunnen opwekken met zonnepanelen en eventueel windmolens. In de RES van onze regio Midden-Holland, is de doelstelling het jaarlijks opwekken van 0,435 Terawattuur (TWh) schone elektriciteit vanaf 2030. Met zonnepanelen is daar ongeveer 544 ha aan ruimte nodig, wat gelijk is aan meer dan duizend voetbalvelden.

In het overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen is gekeken waar windmolens en zonnepanelen passen in het landschap. Of het elektriciteitsnet het aan kan en of inwoners en de politiek achter deze mogelijke plekken staan. We noemen dit zoekgebieden.

Het onderzoek naar de zoekgebieden voor zonnepanelen en de reserve-zoekgebieden voor
windmolens is afgerond. Nu moeten de vijf gemeenteraden, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Algemeen Besturen van de Waterschappen voor 1 juli 2021 besluiten of
ze akkoord zijn met de RES 1.0.